< All Topics
Print

วิธีการคืนเงินในระบบ (Refund Payment)

Ace Hotel System

การคืนเงินสามารถดำเนินการได้ในระบบเช่นเดียวกันกับการทำชำระ โดยสามารถคืนเงินได้สำหรับทุกช่องทาง เช่น เงินสด, โปรแกรมชำระเงินภายนอก (ออฟไลน์ เช่น เครื่องเรียกเก็บเงินแบบ POS), หรือผ่าน payment gateway (Stripe, Borgun, Valitor).

วิธีการตรวจสอบการทำชำระ

คลิกที่เมนู payment การจองที่ต้องการทำการคืนเงิน ซึ่งจะแสดงรายการการทำชำระใน Folios ต่างๆ

จากตัวอย่าง รายการทำชำระรายการแรก จำนวนเงิน $135 เป็นการชำระออนไลน์ผ่านบัตร

รายการชำระที่ 2 จำนวนเงิน $10 เป็นการชำระด้วยเงินสด

รายการชำระสุดท้าย จำนวนเงิน $65 เป็นการทำชำระด้วยบัตรเครดิตแบบออฟไลน์ (ไม่ผ่าน payment gateway) ต้องทำการเพิ่มจากปุ่ม +Add manual transaction ซึ่งการบันทึกการชำระนี้ จะคล้ายๆกับการเรียกเก็บด้วยโปรแกรมเรียกเก็บภายนอก โดยการระบุหมายเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร เพื่อเก็บข้อมูลใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

การคืนเงินนั้น ทำได้อย่างไร?

  1. เลือกรายการการชำระที่ต้องการคืนเงิน
  2. เลือกฟังก์ชัน “option” 
  3. เลือก “Refund Payment”
  4. ระบุยอดที่้ต้องการคืนเงิน โดยจะไม่สามารถระบุยอดมากกว่าที่ทำการชำระ
  5. คลิกปุ่ม “confirm”

วิธีการระบุยอดที่ทำการคืนเงินใน Copy Folios

  1. การคืนเงินจะแสดงในรายการทำชำระ หน้า folios
  2. คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการ Credit card charge (จากตัวอย่าง $135) และ Credit card refund (-$135)
  3. หลังจากนั้นให้เลือก Move to > New folio 
  4. ย้ายรายการไปที่ folio ที่ต้องการ
  5. ทำการย้าย คลิก “move”