How can we help?
< All Topics
Print

รายละเอียดห้องพัก (Rooms)

Ace Hotel System

รายละเอียดการใช้งานเมนูแถบ Rooms – สำหรับการแก้ไขรายละเอียดการเข้าพัก

Rooms – รายละเอียดห้องพัก

ในหน้าต่างนี้จะแสดงรายละเอียดการจอง ในส่วนของห้อง ได้แก่ หมายเลขห้อง, ประเภทห้อง, คำร้องขอของแขก, สถานะห้องพัก, วันที่เข้าพัก, ชื่อแขกผู้เข้าพัก, นโยบายการยกเลิก และยอดชำระทั้งหมด

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่ง ในนำเมาส์ มาชี้ที่บริเวณชื่อ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะปรากฏรูปมือ คลิกซ้าย จะมีเมนูขึ้น ดังภาพ แล้วเลือก “edit room”

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง ได้แก่ ชื่อผู้เข้าพัก, วันที่เข้าพัก, ราคาต่อคืนหรือราคารวม และอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก “save” เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ฟังก์ชันส่วนล่างของหัวข้อ:

  • เพิ่มห้อง 
  • พิมพ์ข้อมูลห้องพัก 
  • การรวมห้องพัก ในกรณีที่แขกเข้าพักพร้อมกัน และต้องการรวมใบเสร็จ 
  • เปลี่ยนสกุลเงิน

ฟังก์ชันส่วนรายละเอียดห้อง:

เมื่อคลิกที่กล่องสีเหลี่ยมด้านหน้าของชื่อห้อง จะปรากฏฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้

  • เช็คอินห้องนั้นๆ หรือห้องอื่นๆ พร้อมกัน
  • เช็คเอาท์ห้องนั้นๆ หรือห้องอื่นๆ พร้อมกัน
  • การยกเลิกเช็คอินและเช็คเอ้าท์
  • การเปลี่ยนวันเข้าพัก
  • การเปลี่ยนจำนวนแขกผู้เข้าพัก
  • การเปลี่ยนแปลงราคา (ต้องเป็นห้องพักประเภทเดียวกัน)

หมายเหตุ: สามารถคลิกบริเวณแถบตัวหนังสือสีเทาเพื่อทำการคลิกเลือกเมนูสำหรับการแก้ไข