How can we help?
< All Topics
Print

การส่งอีเมลจากระบบ (Email)

Ace Hotel System

Email – การส่งอีเมลจากระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลถึงแขกผู้เข้าพักผ่านระบบ Ace Hotel System โดยตรง ด้วยการใช้เมนู Email ที่อยู่ในแถบสีเทาด้านซ้ายมือของหน้าต่างการจอง ตามขั้นตอน ดังนี้

  1. สามารถส่งข้อความถึงแขกผู้เข้าพัก และเลือกใช้ “Drop in” เพื่อเป็นการระบุถึงแขกในการจองนั้นๆโดยตรง
  2. หรือสามารถเลือกใช้ pre-made template ที่ตั้งค่าไว้ ในส่วน email setting
  3. สามารถส่ง confirmation email
  4. สามารถส่งใบแจ้งหนี้แนบไปในอีเมล